پایه بسکتبال دیواری ریموت کنترله با کله متغیر(تنظیم درارتفاع)