پایه بسکتبال سقفی ریموت کنترله با کله متغیر(تنظیم درارتفاع)