اسکوربرد چندمنظوره

اسکوربرد چند منظوره کلیه امکانات یک اسکوربرد خوب  را دارا می باشد